Maya Mikaela's profile picture

Published by

published
updated

Category: Writing and Poetry

Homestuck in my conlang (repost cuz bulletins aren't 4ever)

ORIGINAL

please work please please please

Lıumanw càugwaı nıumwòı ma'mmwòı ımkì fswa'nmwòı 'faıg'màun 'lau. Lıumkí càuhpwúku ım13a 'faı4a kón , 2009 'vwıu lıumkí càuku ımhpwú ù'nmwòı 'faıg'màun. Ù'nanw ımg'màun 13 bwo paìnmwòı háu 'lwaanw càug'màun ımslaım 'faıg'màun hpwúku .


Lıumkí càuslaım 'faıg'màun ımkwu ?


 > Zá pıub'vaı càucumw ımslaım.


OFFSHOOT 1

please work please please please

Lyman caugwe nymoı mamhmoı ımqı fsaňmoı phegmhaun ľau . Lymqī caukhpūqu ım13a phe4a qōn , 2009 bhwy lymqī cauqu ımkhpū uňmoı phegmhaun. Ùňan ımgmhaun 13 bo penmoı hau ľwaan caugmhaun ımslem phegmhaun khpūqu .


Lymqī causlem phegmhaun ımqu ?


 > Zā pybbhe caucum ımslem.

please work please please please

Ĺyman caıgwe ńymō maṁmō ımqı fsańmō fegṁaın ĺaı . Ĺymqī caıkpīqı ım13a fe4a qōn , 2009 vwy ĺymqī caıqı ımkpī ıńmō fegṁaın. Ińan ımgṁaın 13 bo penmō haı ĺwaan caıgṁaın ımslem fegṁaın kpīqı .


Ĺymqī caıslem fegṁaın ımqu ?


 > Zā pybve caıcum ımslem.


1 Kudos

Comments

Displaying 1 of 1 comments ( View all | Add Comment )

Maya Mikaela

Maya Mikaela's profile picture

why the fuck didnt i gloss this im going to bash meow head open


Report Comment